การบอกเวลา

การบอกเวลา

เวลาเท่าไหร่

ทามเวลา

บทนำ Introduction

In this article we will discuss several aspects of talking about time in English which includes:

  • How to ask for the time.
  • How to give an answer to someone asking for the time.
  • The

ถามเกี่ยวกับเวลา Asking for the Time

There are several ways to tell the time in English. Take a look at the 2 main sentences which are used most often below:

However, there are a few other ways which you may hear that you need to be aware of:

Excuse me and sorry can be used before asking a person the time to make them aware that you are asking them something and to be polite.

ตอบคำถามเกี่ยวกับเวลา Answering What Time is It

In order to answer what time it is, you need to know what the time actually is. If you don't have the time or if you want to avoid further discussion, say if the person asking was a stranger than you can simply say, 'I'm sorry, I don't have the time'.

If you do have the time and want to respond to help the person asking out, then you can choose one of the following:

One important time-saving when learning how to read the time is to not be exact. There is no need to say 'It's 22 minutes past 7' for example and to just say 'It's 20 past 7'.

Further information on this and being able to tell the time is discussed in the article 'Telling the Time'.

ข้อสรุป Conclusion

In summary, just use ‘What time is it?’ and ‘It is _____’ or say ‘I don’t have the time’. in reply. These are the phrases I use and my friends use every day.

Remember to always simplify the time unless you are synchronising watches!

  • โพสต์ล่าสุด
ผู้ริเริ่ม
วิศวกรอาวุโสในอุตสาหกรรมพลังงาน ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียมและพลังงานหมุนเวียน พูดภาษาไทยด้วยประสบการณ์ 10 ปี
ผู้ริเริ่ม
Total Posts: 0
คนไทยที่พูดภาษาอังกฤษได้ 15 ปี การรับรองภาษาอังกฤษ B1
×
ผู้ริเริ่ม
วิศวกรอาวุโสในอุตสาหกรรมพลังงาน ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียมและพลังงานหมุนเวียน พูดภาษาไทยด้วยประสบการณ์ 10 ปี
Latest Posts
  • Introduction บทนำ - Learn English while Gaming เรียนภาษาอังกฤษขณะเล่นเกม
  • How old are you
  • ทามเวลา
  • ทามเวลา
Share This Post