How old are you? คุณอายุเท่าไหร่

How old are you?
คุณอายุเท่าไหร่

How old are you

บทสนทนา Dialogue

บทนำ Introduction

Asking someone their age is considered acceptable in Thailand to determine the status and to know how to address one another. In most of the English speaking parts of the world, it is considered rude to ask someone what their age is. However, there are exceptions to this where it is considered fine to ask their age, several examples are given below:

  • Talking with a child or teenager.
  • Talking with a family member or friend.
  • When it is someone’s birthday.

It’s probably best to avoid asking women their age (even on their birthday!) and someone you don’t know too well.

ถามอายุของคนอื่น Asking Someone their Age

There are few ways to ask someone their age as shown below:

When asking about someone's age to another person you would say:

ตอบเรื่องอายุของคุณ Replying about your age

What usually happens when you ask someone their age is that they reply with a question, How old do I look? This is where you reply with a lower than expected age for the person in order to be polite

You look about 24 years old. Thereafter, the conversation finally comes to an end with the person telling you their age. In some cases, the person may not tell you and you will need to accept not knowing.

คุณต้องรู้ว่าเวลานั้นคือกี่โมงจึงจะตอบได้ หากคุณไม่มีเวลาหรือต้องการหลีกเลี่ยงการสนทนา หรือคุณไม่ต้องการจะสนทนากับคนแปลกหน้า คุณก็สามารถปฏิเสธได้ด้วยประโยคนี้ 'I'm sorry, I don't have the time'.

หากคุณมีเวลาและต้องการตอบคำถามเพื่อช่วยเหลือบุคคลทีต้องการทราบว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่ คุณก็สามารถ ใช้ประโยคคำตอบ ด้านล่างนี้

การประหยัดเวลาและทำให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายขึ้น เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่ง ตัวอย่างเช่น 7:22 นาฬิกา ไม่จำเป็นต้องพูด 'It's 22 minutes past 7' เพียงแค่พูด 'It's 20 past 7'.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการถามเวลาและความสามารถในการบอกเวลาจะกล่าวถึงในบทความ ‘การบอกเวลา’.

ข้อสรุป Conclusion

สรุปก็แค่ใช้คำถาม ‘What time is it?’ คำตอบ ‘It is ___’ หรือพูดว่า ‘I don’t have the time.’ ตอบกลับ นี่คือประโยคที่ผมใช้และเจ้าของภาษาส่วนใหญ่ใช้ทุกวัน

อย่าลืมวิธีการบอกเวลาให้สั้นลง และเข้าใจง่ายขึ้น!!เว้นแต่คุณจะซิงโครไนซ์นาฬิกา!

  • โพสต์ล่าสุด
ผู้ริเริ่ม
วิศวกรอาวุโสในอุตสาหกรรมพลังงาน ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียมและพลังงานหมุนเวียน พูดภาษาไทยด้วยประสบการณ์ 10 ปี
ผู้ริเริ่ม
Total Posts: 0
คนไทยที่พูดภาษาอังกฤษได้ 15 ปี การรับรองภาษาอังกฤษ B1
×
ผู้ริเริ่ม
วิศวกรอาวุโสในอุตสาหกรรมพลังงาน ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียมและพลังงานหมุนเวียน พูดภาษาไทยด้วยประสบการณ์ 10 ปี
Latest Posts
  • Introduction บทนำ - Learn English while Gaming เรียนภาษาอังกฤษขณะเล่นเกม
  • How old are you
  • ทามเวลา
  • ทามเวลา
Share This Post